Sebol s.r.o.

Príjemné ubytovanie v Nitre

O ubytovaní

Predmet zmluvy v skratke:

  1. 1. Mesačná platba uhradená za mesiac do 15. dňa príslúšného mesiaca na účet majiteľa. Pokuta za každý oneskorený deň 3 eurá (možnosť odkladu dohodou vopred).
  2. 2. Pri podpise zmluvy uhradená zálohová platba vo výške mesačného nájomného. Vrátená po ukončení nájmu pri odovzdaní kľúčov a skontrolovaní odovzdanej izby a inventára.
  3. 3. Zmluva na dobu neurčitú s MESAČNOU PÍSOMNOU výpovednou lehotou, ktorá nadobúda platnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po odovzdaní.
  4. 4. Strata bezpečnostných kľúčov od brány, vchodu a izby vo výške od 100 do 250 €.
  5. 5. Nočný kľud od 22.00 do 6.00 hod. V tomto čase sú zakázané návštevy! Prenocovanie návštevníka za poplatok po odsúhlasení majiteľmi a ostatnými spolubývajúcimi.