Sebol s.r.o.

Príjemné ubytovanie v Nitre

O ubytovaní

Predmet zmluvy v skratke:

  1. 1. Mesa?ná platba uhradená za mesiac do 15. d?a príslúšného mesiaca na ú?et majite?a. Pokuta za každý oneskorený de? 3 eurá (možnos? odkladu dohodou vopred).
  2. 2. Pri podpise zmluvy uhradená zálohová platba vo výške mesa?ného nájomného. Vrátená po ukon?ení nájmu pri odovzdaní k?ú?ov a skontrolovaní odovzdanej izby a inventára.
  3. 3. Zmluva na dobu neur?itú s MESA?NOU PÍSOMNOU výpovednou lehotou, ktorá nadobúda platnos? prvým d?om nasledujúceho mesiaca po odovzdaní.
  4. 4. Strata bezpe?nostných k?ú?ov od brány, vchodu a izby vo výške od 100 do 250 €.
  5. 5. No?ný k?ud od 22.00 do 6.00 hod. V tomto ?ase sú zakázané návštevy! Prenocovanie návštevníka za poplatok po odsúhlasení majite?mi a ostatnými spolubývajúcimi.